Vargiväst-NL

We streven naar acceptatie door informatievoorziening en het stimuleren van konfliktvermijdende maatregelen        

Deze pagina geeft een overzicht van onze werkzaamheden weer.                             

Doelstellingen VargiVäst:
Het verhogen van de acceptatie voor de natuurlijke dispersie en vestiging van wolven door kennisontwikkeling en -uitwisseling over de wolf, zijn verspreiding en leefwijze. Tevens door het geven van informatie over potentiele conflicten met de mens en de mogelijke oplossingen hiervoor.


Wij zijn Esther van Zon en Rick van Malssen, hebben de nederlandse nationaliteit en zijn inwoners van Zweden sinds 2004.
We zijn van oudsher gefascineerd door de natuur in het algemeen. We hebben veel in de wereld rondgereisd en bestudeerden en informeerden ons over de gang van zaken en processen in de natuur.
We werden geintrigeerd door de veelheid van gevoelens een diersoort als de wolf opwekt bij mensen in de verschillende delen van de wereld en we verdiepten ons hierin.
We bezochten het “International Wolfcenter” in Minnesota en volgden daar cursussen over de wolven en het ecosysteem. We deden de cursus “Wildlife Managment” in Nederland, werkte als vrijwilligers in Wolfpark, Indiana en bestudeerden de geschiedenis van de wolf en ethologie.
We werkten ook als assistenten van een wolvenbioloog in zijn onderzoek naar populatiedynamieken in zuidoost Polen.
 We observeerden wilde wolven in Minnesota en “Yellowstone National Park” en namen deel aan talloze roofdierseminairs en -debatten en bezochten roofdiercentra in binnen- en buitenland.
We werkten als gids bij wandelingen in wolventerritoria in Zweden.
Met dit alles hebben we een internationaal netwerk van onderzoekers, geinteresseerden en personen anderszins werkzaam in de roofdierproblematiek opgebouwd in de wereld van de natuurwetenschap.
We raakten in de ban van de zweedse natuur als één van de laatste wildernissen in het moderne Europa en de terugkeer van de wolf hier en willen meewerken aan het verminderen van de bijkomstige konflikten met de mens.
We denken dat de wolf recht heeft op zijn  plaats in de natuur net zoals alle andere soorten die in de oorspronkelijke  fauna thuishoren en we willen daarom kennis over dit dier verpreiden en acceptatie vergemakkelijken voor zijn terugkomst in de moderne maatschappij.
Helaas hebben we ervaren dat een en ander in de praktijk nog niet soepel verloopt.
Met onze ervaring in het buitenland en in Zweden(!) denken we dat de wolf zijn rol in de natuur kan vervullen en dit in coexistentie met mensen.

                                                                 
                                                                                                        
De wolven zijn in sommige streken van Europa bezig met een come back, na jarenlange, soms zelfs eeuwenlange afwezigheid. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Fabels, vooroordelen en geruchten vertroebelen het beeld dat sommige delen van de bevolking over deze dieren hebben. Dit soort denkbeelden staan een soepele herintroductie in de weg en hebben al eerder in de geschiedenis geleid tot grootschalige uitroeiingscampagnes. Daarom vinden wij het van groot belang dat de betrokkenen voorzien worden van objectieve informatie over wolvengedrag en potentiële conflicten.
Ondanks dat in Zweden de wolven nooit totaal uitgeroeid zijn geweest worden fabels en geruchten in leven gehouden. Feitenkennis is beperkt.
Bijkomstige zaak is dat de jagerlobby en -verenigingen in Zweden goed ontwikkeld en machtig zijn en grote delen van de advisering zowel naar de autoriteiten toe als de informatie voorziening van de bevolking in handen hebben en helaas de problematiek soms eenzijdig belichten. Gevolg is dat vanaf januari 2010 licentiejacht op de kleine populatie wolven is toegestaan. Een populatie van ongeveer 210 dieren die stamt van slechts drie “founders” en sterk ingeteeld is.
Wij van VargiVäst vinden dat geen goede zaak en willen zorgen voor een objectieve informatiestroom naar de bevolking en de autoriteiten toe zodat de mogelijkheid tot vreedzame coexistentie tussen wolven en mensen een redelijke kans krijgt.

Onze activiteiten

 1)
Schrijven van artikelen in kranten en websites. Deelnemen aan discussiesites en fora en inspringen op actuele situaties:
Voorbeelden van geschreven artikelen zijn:
Dvärgbandmaskparasiet (vossen- en hondenlintworm) op de faktasite van Nordulv;
objectieve info over wolven en hun leefwijze; objectieve info over de totale schade aan vee en jachthonden in kombinatie met maatregelen die te treffen zijn en het verwijzen naar instanties en autoriteiten waar men gedetailleerde informatie over bijdragen en compensatie zou kunnen opvragen.
2)
Aktiviteiten in de zweedse
Roofdiervereniging. Voor deze vereniging ontwikkelen we bijeenkomsten en aktiviteiten.
* Initieren van een ludieke demonstratie, tijdens de EU topconferentie over biodiversiteit in September 2009 in Strömstad in Zweden.

 We hebben hiervoor handtekeningen ingezameld en overhandigd, paard en wagen gehuurd, spandoeken gemaakt, onze Saarloos wolfhonden behangen met leuzen en lampjes en zijn in optocht naar de EU Top getogen. De demonstratie heeft veel publiciteit getrokken en alle betrokkenen vonden het een zeer positieve aktie!


*Deelnemen en organiseren van informatiestands op publieke bijeenkomsten, markten en braderiëen.


*Snelle reacties op actuele vraagstukken en schadegevallen. Mocht zich iets voordoen dat te maken heeft met een conflictsituatie dan reageren we erop door hierover te schrijven, ons netwerk in te lichten of een bijeenkomst te organiseren en te beslissen welke actie hierop ondernomen gaat worden.
Ook hierbij werken we nauw samen met de zweedse Roofdiervereniging.
Voorbeeld van actuele situaties:
-Presentatie van het nieuwe roofdier managementplan (jacht op wolven) in Zweden door de zweedse regering. Hiervoor hebben we zowel het oude als het nieuwe nationale roofdier managementplan bestudeerd.
-Adviseren van de Roofdiervereniging welke zaken er in een officiëel antwoord belangrijk zijn te vermelden. 
In samenhang met dit managementplan is de Roofdiervereniging samen met andere miljeuorganisaties in Zweden in hoger beroep gegaan bij de EU in het geval van de georganiseerde wolvenjacht van januari 2010. Naar aanleiding van dit beroep heeft de EU kritische vragen gesteld aan de zweedse regering. Ondanks deze kritische vragen vanuit de EU heeft de regering de wolvenjacht voor januari 2011 al goedgekeurd!

2)
Bouwen van roofdierwerende hekwerken in samenwerking met de zweedse roofdiervereniging


In een speciaal opgeleid team werken we kostenloos aan het opbouwen van roofdierwerende hekwerken.
Dit opbouwen gebeurt gratis voor veehouders die van Länsstyrelsen (provincieraad) toestemming en subsidie krijgen om zo'n hekwerksysteem op te bouwen.


Naast het daadwerkelijke bouwen maken we veranderingen in de regelgeving en vergoedingen openbaar, informeren we veeboeren waar ze de benodigde informatie en subsidies kunnen verkrijgen en wordt via media aandacht gevraagd voor deze service.
Omdat er door de nieuwste veranderingen in het vergoedingssyteem van de regering hier relatief weinig gebruik van gemaakt wordt willen we voor de toekomst:
*Aktiever kontakt en samenwerking met de boeren via de landelijke organisatie LRF (Landbouworganisatie). Hierbij denken we aan het geven van voorlichting over wolven en hun leefwijze via lezingen en presentaties. Hierbinnen worden uitgebreide informatie en resultaten (onderzoeksfeiten uit binnen- en buitenland) van de verschillende soorten maatregelen gepresenteerd.
*Systeem ontwikkelen zodat de vergoeding voor boeren om een hekwerk aan te schaffen en op te zetten 70% tot 90% bedraagt.
Vergoedingen voor de boer tot 1 januari 2010: totale materiaalkosten plus SEK (0,5 euro) per meter arbeidskostenvergoeding voor het opzetten ervan (dit word dus door het hekwerkenteam kostenloos gedaan).
Vergoedingen sinds 1 Januari 2010: 20 SEK (2,00 euro)  per meter. Een bedrag dat de totale kosten slechts gedeeltelijk dekt.
Een heel groot verschil dus. Wij zien nu dat de aanvraag voor deze hekwerken met 50% gedaald is. Geen goede zaak, want hiermee wordt de kans op veeschade en dus konflikten met de wolven vergroot.
We hebben sponsoren nodig om boeren tegemoet te kunnen komen in de kosten, zodat er meer roofdierwerende hekwerken gebouwd kunnen gaan worden. Logisch gevolg is een vermindering van roofdierconflicten dat tevens een verhoging van de acceptatie van het voorkomen van wolven in de streek teweeg kan brengen.

 3)
Educatie en kennisoverdracht

De belangrijkste pijlers van onze organisatie.
-Seminairs:
11 September 2010: We hebben ons eerste internationaal wolvenseminair georganiseerd om de bevolking de kans te geven zich te informeren over wolven, hun leefwijze en de verschillen in management met betrekking tot wolven in het wild en in gevangenschap in internationaal verband.


Het was een succes! Mooi aantal bezoekers en veel complimenten over het hoge nivo van de lezingen en de objectiviteit! In de toekomst willen we meer van dit soort seminairs organiseren. Ook hiervoor kunnen we dus de nodige sponsoring gebruiken!

Tevens willen we meer kleinschalige informatie bijeenkomsten met bijzondere gasten uit binnen en buitenland gaan organiseren, zodat velen de mogelijkheid krijgen zich te informeren over wolven, verschillen in management, konfliktvoorkomende maatregelen en andere zaken die samenhangen met dit onderwerp.
In dit verband organiseerden we op 15 Mei 2011:
 Bezoek aan actuele en ter zake doende autoriteiten, organisaties en betrokken particulieren in Zweden waaronder Länsstyrelsen Västra Götaland, politieinspecteur gespecialiseerd in illegale jacht, boeren die getroffen zijn door wolvenbezoek.
4)
Het  uitbreiden van kennis en het vergroten van het netwerk:

*Aktief deelnemen aan de roofdiervereniging. Voor deze vereniging bijeenkomsten en aktiviteiten initiëren.

*Bijwonen informatie avonden en lezingen in Zweden en buitenland.
*Bezoek aan roofdierinformatiecentra en projecten in binnen en buitenland.

5)
Verzamelen van wolvenontlasting voor een project van Grimsö onderzoekscentrum in Zweden.
Hiervan zijn DNA en prooidierresten gedestilleerd. Uitslagen zijn meegenomen in het onderzoek naar wolvenpredatie.
Mocht het inzamelen van ontlasting nodig zijn voor nieuw onderzoek hebben wij ons beschikbaargesteld.

Er zijn regelmatig contacten en overleg met regeringsinstanties in verband met veranderingen in de roofdierpolitiek en een nieuw op te richten roofdierinformatiecentrum in zuid Zweden..
We zijn tevens actief op het gebied van ecotoerisme: met geinteresseerden uit binnen- en buitenland worden wolventerritoria bezocht en de ecologie van het gebied uitgelegd.Activiteiten 2011
 
In de loop van het jaar 2011 stonden verschillende nieuwe activiteiten op het programma, zoals ons tweede seminar (zie hierboven), het verzorgen van roofdierinformatiestands op jaarmarkten, wolfspoortochten en ook weer de hulp aan veeboeren met het opbouwen van hekwerken.

Op 7 en 8 Mei 2011 werd door ons vrijwilligersteam, net zoals voorgaande jaren, een boer geholpen bij het opbouwen van een wolfwerende omheining rond zijn schapenweide.
 


Nieuw is dat we ons meer gaan richten op het opsporen van illegale vallen en slachtplaatsen.
In enkele gevallen is al aangifte bij de politie gedaan van stroperij met verzwarende omstandigheden.


Boerenjaarmarkt Backamo
Jaarlijks in september staan we met de informatiestand van de zweedse roofdiervereniging op de Boeren- en bosdagen op het terrein van de voormalige legerplaats Backamo op Bredfjället in Zweden.
Dit drukbezochte evenement is een uitgelezen plaats om het belang van de grote roofdieren in het ecosysteem te belichten en te informeren over de mogelijkheden om eventuele conflicten te vermijden, vooral omdat de locatie zich binnen het territorium van een wolvenroedel bevindt. Belangrijk dus met de verstrekking van relevante informatie!
  
 Al onze werkzaamheden en activiteiten zijn op dit moment gebonden aan een zeer beperkt budget.
Hoe meer we via sponsoring binnen krijgen hoe meer we kunnen gaan doen om de bevolking in Zweden te informeren over wolven en beschermende maatregelen.
Hiermee hopen we de acceptatie van deze dieren te vergroten zodat er ruimte komt voor een levensvatbare populatie.
De tendens die is ingezet geeft een verkeerd signaal en wolvenhaters durven hun stem meer en meer te laten horen….
Op dit moment is het zo dat de wolvenpopulatie niet alleen klein is maar ook zwak door inteelt (o.a. botafwijkingen, groeistoornissen en verminderde vruchtbaarheid). Het is nauwelijks een levensvatbare populatie, waarbij de jacht (hoe klein ook) ook nog eens schade doet aan het bestand.
Zweden is niet alleen door de lage bevolkingsdichtheid geschikt voor wolven maar ook door aanwezigheid van een grote hoeveelheid prooidieren.
Daarbij komt dat uit verschillende enquetes is gebleken dat de meerderheid van de Zweedse bevolking heeft aangegeven positief tegen de aanwezigheid van wolven aan te kijken
Bij de laatste peilingen (2009) was maar liefst 71% zeer positief!
Daarnaast heeft de wolf, net zoals alle andere dieren niet alleen een belangrijke rol in het ecosysteem maar ook een bestaansrecht, net als elk ander van nature voorkomende soort.
 Het is naar onze mening belangrijk om actie te ondernemen om de acceptatie voor deze dieren te vergroten en hardnekkige fabels te bestrijden door middel van kennisoverdracht!
Deel je onze mening en wil je helpen, steun ons dan!
Plan voor een wolveninformatiecentrum in west zweden
Doel
Acceptatie van wolven in de samenleving door middel van het verminderen van konflikten en het bewerkstelligen van kennisontwikkeling en –uitwisseling.
Een stichting in oprichting zal op alle mogelijke manieren informatie en kennis verpreiden om konflikten met wolven in het tegenwoordige Zweden te verminderen.
Het centrum zal worden opgericht in de regio Uddevalla, west Zweden, alwaar wolven zich na jarenlange afwezigheid weer bezig zijn te vestigen.
Doelgroepen zijn allen die de regio bewonen of bezoeken (bv toeristen), met de nadruk op kinderen, jeugd, boeren, jagers en mensen die in of nabij wolventerritoria wonen, en alle overige geinteresseerden.
Onderdelen
1)
Informatie- en cursuscentrum
a)
Algemene informatie over wolven, internationaal onderzoek, interactieve tentoonstellingen, bibliotheek:
De rol van de wolf in het ecosysteem
oorsprong
verspreiding
gedrag
potentiele konflikten en oplossingen

b)
Informatie over wolven in Zweden, onderzoek, interactieve tentoonstellingen, bibliotheek:
Rol in het ecosysteem
oorsprong
verspreiding
gedrag
wetgeving en rechtspraak
algemene en specifieke informatie betreffende invloed op het dagelijks leven
potentiele konflikten en oplossingen
wildongelukken

c)
Kinderafdeling, bibliotheek
Algemene info over wolven in het ecosysteem en specifieke info over diens invloed op het dagelijks leven aangepast aan kinderen
tentoonstelling met interactieve bezigheden, video, educatieve pcsimulatiespelen “Ranger” en “Wolf” om inzicht te vergroten
tentoonstelling hands-on met vacht, poten, afdrukken, drollen 

d)
Tentoonstellings-conferentieruimte:
permanente kunst/foto exhibitie mbt natuur
lezingen, konferenties, dokumentaires, trefpunt etc.
2)
Café en winkelfunctie
Eenvoudige caféfunctie: koffie, thee, frisdrank, ijs, plaats voor 15 personen plus buitenterras
Winkel: souvenirs, t-shirts, posters, foto’s etc.
3)
Gastenverblijf
Beperkte faciliteiten voor vrijwilligers, bezoekers, deelnemers excursies, konferentiegasten 10 bedden
4)
Informatie konfliktdempende maatregelen

De bedoeling is om zoveel mogelijk “levende” voorbeelden ter plaatse te hebben (schapen achter wolfwerende hekken, veiligheidsvesten voor jachthonden)
1)Verschillende omheiningsystemen om vee te beschermen:
      a) “Euronetten” met twee extra schrikdraden bovenop
      b) Vijf stroomvoerende draden, 1m20 hoog
      c) Het opbouwen van deze systemen: ontwikkeling van cursussen ter plaatse en “in het veld”  om hekwerken te bouwen en onderhouden
2)Netwerk van vrijwilligers die in actie komen bij een acuut geval van schade met het opbouwen van noodomheiningen en die assisteren met  opbouw van nieuwe en onderhoud van al bestaande hekwerken
3) Het geven van raad en assistentie met de aanvraag van compensatie voor hekwerken en roofdierschade
4)Informatie over het vermijden van schade bij Fäbodsbruk:
        a) nachtstallen
        b) bewakingshonden
        c)schaap/veeherders
5)Beschermingsuitrustingen voor jachthonden en aanpassingen in de jacht:
      a)Beschermingsvesten
      b)Halsbandbelletjes
      c)Aangepaste jacht met drijvende loslopende jachthonden
      d)Jacht met honden aan de lijn
6)Voorbeelden van deze maatregelen in een internationaal perspectief
Overig
Voor volwassenen en kinderen:
Ontmoeting met Saarlooswolfhonden om een beeld te krijgen van de uiterlijke kenmerken van een wolf, ervaring hands-on contact, gedrags- en uiterlijke verschillen en overeenkomsten tussen een Saarlooswolfhond en een wolf.
Puzzeltochten
Wandelingen met gids in wolventerritorium
Lezingen op scholen, bij bedrijven, verenigingen
We zullen in de toekomst enkele elanden aanschaffen om het hele scala van roofdier (Saarloos/wolf), prooidier (eland) en vee (schaap) te kunnen laten zien en om een attractievere tentoonstelling te kunnen bieden
Samenwerking zal zo veel mogelijk worden nagestreefd met officieel onderzoek (Wildschadecentrum, Grimsö), verschillenden interesse organisaties (Friluftsframjändet, jagers- en landbouworganisaties), particulieren en bedrijven.
Contacten met Skandulv, roofdierverenigingen, jagers en landbouwers bestaan reeds. Ook is er reeds een internationale contactnetwerk (Wolfpark, International WolfCenter, NABU)
Financien
We willen de werkzaamheden financieren met inkomsten uit entreeheffingen, sponsoren, café- en winkelwerkzaamheden, cursusgelden, heffingen voor tentoonstellingen, lezingen, excursies, overnachtingen, zaalverhuur en subsidies voor speciale projecten.
Alleen voor de beginfase is er financiering nodig:
De bedoeling is er om prive een geschikte paardenboerderij aan te schaffen in de omgeving van Uddevalla volgens de bovenstaande behoeften die gedeeltelijk gefinancieerd gaat worden door de verkoop van de eigen woning.
De boerderij zou dus moeten bestaan uit: een woonhuis en gebouwen met ruimte voor tentoonstellingen/ konferenties/ lezingen/cursussen, café- en winkelruimte en interactieve media/biblitheekruimte en kinderafdeling of geschikte combinaties.
We plannen ook stal en weide om schapen binnen de verschillende omheiningssytemen te houden.